Pokličite nas: 031 556 388

Pridevniki = Adjectives

Po pridevnikih se vprašamo z vprašalnico “kakšen/-a/-o”. Pridevniki so besede, ki natančneje opisujejo samostalnike (npr.: business, people) ali zaimke (npr.: it, she, they). V angleščini se pridevniki ne prilagajajo spolu, sklonu in številu samostalnika (npr.: smart girl, smart boys).

Ta vsebina je del knjige. Klikni za več informacij!


VRSTNI RED PRIDEVNIKOV

Kadar se pred samostalnikom zvrsti več pridevnikov, morajo biti ti v določenem zaporedju, in sicer:

quantifierčlen, svojilni zaimek, kazalni zaimekštevilo, zaporedna številkavelikost, kvalitetaoblikabarvaizvormaterial
some of
all of
both
a, an, the
this, that
her, his
four
third
next
interesting
big
amazing
round
square
flat
pink
white
green
Greek
Irish
Czech
silver
iron
gold
wood

 

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV

V slovenščini pridevnike stopnjujemo (lep, lepši, najlepši), isto počne tudi angleščina.

Kot slovenščina, tudi angleščina pozna tri stopnje (osnovenik, primernik, presežnik).

Angleščina je podobna slovenščini tudi v tem, da stopnjuje na dva načina. Z obrazili (nov-novejši-najnovejši; v ang.: new-newer-the newest) in opisno (zanimiv-bolj zanimiv-najbolj zanimiv; v ang.: interesting-more interesting- the most interesting):

1. način: z obrazili “–er/ -est”

 • rich – richer – the richest

Obrazila “–er/ -est” uporabljamo z naslednjimi pridevniki:

1.1.pridevniki, ki imajo samo en zlog

 • high – higher – the highest
 • young – younger – the youngest
 • clean – cleaner – the cleanest

Ta vsebina je del knjige. Klikni za več informacij!


1.2. dvozložnimi pridevniki in se končajo na sledeče črke:

a) črko “-y”

 • dirty- dirtier – the dirtiest
 • easy – easier – the easiest

b) na ” -er”

 • clever – cleverer – the cleverest

c) na “-le”

 • simple – simpler – the simplest

d) na ” -ow”

 • narrow – narrower – the narrowest

Posebnosti pri črkovanju

nicenicernicestče se pridevnik že konča na “-e”, samo dodamo “-r”
fatfatterfattestče se pridevnik konča na soglasnik, pred njim pa stoji kratek samoglasnik, se soglasnik pri stopnjevanju podvoji
thinthinnerthinnest
happyhappierhappiest“-y” gre v “-i” (ker je pred “–y” soglasnik)

 


2.
način: opisno, z “more/ the most”

 • expensive – more expensive – the most expensive

Na ta način se stopnjujejo vsi pridevniki z dvema ali več zlogi.

 • important – more important – the most important
 • profitable – more profitable – the most profitable
 • valuable – more valuable – the most valuable

 

Izjeme:

 • good → better → the best
 • bad → worse → the worst
 • much→ more → the most (“much” se uporablja z neštevnimi samostalniki)
 • many→ more → the most (“many” se uporablja s števnimi samostalniki)
 • little→ less→ the least
 • little → smaller → the smallest

3. ostali načini primerjanja

3.1. Enakost dveh pojmov izražamo z “as…as”:

 • Our house is as big as Peter’s house.= Naša hiša je tako velika kot Petrova.

3.2. Neenakost izražamo z zanikanjem in “as…as”:

 • Our house isn’t as big as Jože’s house. (A<B) = Naša hiša ni tako velika kot Jožetova.

Neenakost izražamo tudi s primernikom, ki mu dodamo than:

 • Jože’s house is bigger than our house. (A>B) = Jožetova hiša je večja kot naša.
 • My motorbike is faster than Tilen’s.= Moj motor je hitrejši kot Tilnov.
 • Tilen’s motorbike is slower than mine.= Tilnov motor je počasnejši od mojega.

Pazite zapis: then (potem), than (kot).

POSAMOSTALJENI PRIDEVNIKI

Da bi v angleščini iz pridevnika naredili samostalnik, moramo pridevniku dodati eno izmed naslednjih besed: one/ones, thing, person, people, man/woman.

 • I want the big one. = Želim velikega.
 • Take the blue one. = Vzemi modrega.

 

Ta vsebina je del knjige. Klikni za več informacij!