Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Zaimki = Pronouns

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Zaimki = Pronouns"

Zaimke uporabljamo, ko nadomeščamo samostalnike (največkrat zato, da se izognemo ponavljanju že omenjenega samostalnika). Z njimi tudi izražamo svojino, tvorimo vprašanja in združujemo stavke v eno poved.

 • This is my friend. She is from Italy. = To je moja prijateljica. Ona je iz Italije.
 • This is my friend. Her name is Tanja. = To je moja prijateljica. Njeno ime je Tanja.
 • Whose car is this?= Čigav avto je to?
 • My friend whose mother is a writer invited me out yesterday. = Moj prijatelj, čigar mama je pisateljica, me je povabil ven včeraj.

RAZPREDELNICA, KI POVZAME OSEBNE IN SVOJILNE ZAIMKI

1. OSEBNI ZAIMKI

2SVOJILNI ZAIMKI

1.1. V vlogi osebka

1.2. V vlogi predmeta (dajalnik in tožilnik)

2.1. V pridevniški rabi (čigav?)

2.2. V samostalniški rabi  (poudarijo lastnino)

I = jaz

Me = meni/mi; me(ne)

My = moj/-a/-e

Mine = moj/-a/-e

You = ti

You = tebi/ti; te(be)

Your = tvoj/-a/-e

Yours = tvoj/-a/-e

He = on

Him = (nje)mu; (nje)ga

His = njegov/-a/-o

His= njegov/-a/-o

She = ona

Her = njej/ji; (n)jo

Her = njen/-a/-o

Hers = njen/-a/-o

It = stvar/žival

It = stvar; žival

Its = od stvari/živali

Its = od stvari/živali

We = midva/-e; mi/-e

Us = nama; nam; naju; nas

Our = najin/-a/-o; naš/-a/-e

Ours = najin/-a/-o; naš/-a/-e

You = vidva/-e; ve/-e

You = vama; vam; vaju; vas

Your = vajin/-a/-o; vaš/-a/-e

Yours = vajin/-a/-o; vaš/-a/-e

They = onadva; onidve, oni/-e

Them = (n)jima; (n)jim; (nji)ju; (n)jih

Their = njun/-a/-o; njihov/-a/-o

Theirs = njun/-a/-o; njihov/-a/-o

We have some money.

= Imamo nekaj denarja.

The money is for us.

=Denar je za nas.

This is our money.

= To je naš denar.

The money is ours.

= Denar je naš.

She knows me.

= Pozna me.

We are studying English.

= Učimo se angleščino.

She knows me.

= Pozna me.

This is for you.

= To je zate.

This is her car.

= To je njen avto.

(Svojilnim zaimkom v pridevniški rabi vedno sledi samostalnik)

This car is hers.

= Ta avto je njen. (Ne moj, recimo; tu poudarimo čigava je lastnina; svojilnim zaimkom v samostalniški ne sledi samostalnik, slednji je omenjen prej)

1. OSEBNI ZAIMKI

Z njimi nadomeščamo osebe in stvari. Osebe ali stvari so v stavku lahko bodisi v vlogi osebka ali predmeta v tretjem ali četrtem sklonu.

 • Peter and Andrej are my cousins. = Peter in Andrej sta moja bratranca.
 • They are my cousins. = Onadva sta moja bratranca.
 • I like Peter and Andrej a lot. = Petra in Andreja imam zelo rada.
 • I like them a lot. = Zelo ju imam rada.

Zaimke za moški (he/him/his) in ženski spol (she/her/hers) uporabljamo samo za ljudi in domače živali, za stvari, ostale živali in abstraktne pojme uporabljamo zaimek srednjega spola in jih torej nadomeščamo z "it/its", kadar so v ednini:

 • This car is expensive. = Ta avto je drag.
 • It is expensive. = Drag je.

Kadar pa stvari, ostale živali in abstraktni pojmi niso v ednini, pa tudi te, tako kot ostale samostalnike v množini, nadomeščamo z "they/them/their/theirs":

 • These cars are expensive. =  Ti avto so dragi.
 • They are expensive. = Dragi so.

1.1. Osebni zaimki v vlogi osebka

Ti najpogosteje zasedajo prvo mesto v stavku. Ti zaimki so vršilci dejanja.

I don't speak Chinese. = Jaz ne govorim kitajsko.

1.2.Osebni zaimki v vlogi predmeta

Navadno niso na prvem mestu v stavku. Ti zaimki so predmeti v stavku, na njih prehaja dejanje.

 • I know him. = Poznam ga.
 • This is for her. = To je zanjo.

Kako ločite osebne zaimke v vlogi osebka od osebnih zaimkov v vlogi predmeta?

1 - Poiščite glagol;

2 - Ugotovite, ali nekaj vrši dejanje, ali dejanje prehaja nanj;

3 - Če nekaj vrši dejanje, potem je to osebek (če dejanje prehaja nanj pa predmet);

4 – osebek je pogosto na prvem mestu v stavku, predmet pa na neprvem mestu.


2. SVOJILNI ZAIMKI

Uporabljamo jih za izražanje svojine.

2.1. Svojilni zaimki v pridevniški rabi

Tem mora slediti samostalnik, da se ve, kaj si kdo lasti:

 • My house is big. = Moja hiša je velika.- tu si jaz lastim hišo
 • I adore her dog. = Obožujem njenega psa.- tu si ona lasti psa

2.2. Svojilni zaimki v samostalniški rabi

Tem ne sledi samostalnik (samostalnik je že prej omenjen). Te zaimke uporabimo, ko zamenjamo svojilni zaimek v pridevniški rabi in samostalnik skupaj. Z njimi želimo poudariti lastnino.

 • The big house is mine. = Velika hiša je moja. (– in ne tvoja)
 • The dog I adore is hers. = Pes, ki ga obožujem je njen. (– ni njegov)

mine house = narobe

hers dog = narobe

2. POVRATNI ZAIMKI (sebe/se; sebi/si)

Uporabljamo jih, kadar je predmet enak osebku; torej, ko je oseba, ki vrši dejanje ista, kot oseba, na katero dejanje prehaja.

 • myself
 • yourself
 • himself
 • herself
 • itself
 • ourselves
 • yourselves
 • themselves

Primeri rabe:

 • They only think of themselves. = Samo nase mislijo.
 • I did this myself. = Sama sem to naredila.

ŽELIM KNJIGO Z RAZLAGAMI IN VAJAMI

Povratne zaimke uporabljamo za sledečimi glagoli:

burn, behave, cut, enjoy, help, introduce

 • You never behave yourself. = Nikoli se ne obnašaš primerno.
 • I burnt myself. = Opekla sem se.
 • Be careful! You are going to cut yourself on a knife! = Pazi! Urezal se boš z nožem!
 • Enjoy yourselves. = Uživajte!
 • Help yourselves to some food! = Postrezite si!
 • He has forgotten to introduce himself. = Pozabil se je predstaviti.

Za mnogimi glagoli v slovenščini uporabljamo povratni zaimek, medtem ko ga v angleščini ne:

 • We met on Monday. = Srečala sva se v ponedeljek.
 • We are moving. = Premikamo se.
 • I can't remember his name. = Ne morem se spomniti njegovega imena.


3. RECIPROČNI OSEBNI ZAIMKI

Ko govorimo o vzajemnem odnosu  med dvema ali več osebami, uporabimo "each other" (kadar imamo dve osebi) ali "one another" (kadar je oseb več).

3.1.Each other

 • They send gifts to each other from time to time. = Od časa do časa drug drugemu pošljeta darila.
 • They do not know each other. = Ne poznata se.

3.2.One another

The three co-workers haven't met one another for more than a week. = Trije sodelavci se niso srečali več kot en teden


4. KAZALNI ZAIMKI

Uporabljamo jih, ko pokažemo na nekoga ali nekaj (kar je navzoče ali oddaljeno) ali kadar  ali izkušnje, ki so govorcu blizu (bodisi časovno ali krajevno ali če jih je ravnokar omenil v govoru). Ko pa se navezujemo na ljudi in stvari, situacije ali izkušnje, ki so od govorca oddaljene (časovno ali fizično) uporabljamo "that/those".

 • Look at that man. = Poglej tistega moškega.
 • They do not wish to come and this makes me very sad. = Ne želijo priti in to me zelo žalosti.

PROSTORSKA ODDALJENOST

EDNINA

MNOŽINA

BLIZU (prostorsko in časovno)

this = ta (ženska), to (kolo)

these = te (ženske), ta (kolesa), ti (avti)

DALEČ (prostorsko in časovno)

that = tisti (avto), tista (ženska), tisto (kolo)

those = tiste (ženske), tisti (avti), tista (kolesa)

 • This bike = to kolo
 • These bikes = ta kolesa
 • That bike = tisto kolo
 • Those bikes = tista kolesa


4.1.NEDOLOČNI ZAIMKI

a) SOME/ANY

Tako "some" kot "any" uporabljamo za števne in neštevne samostalnike. V trdilnih povedih navadno uporabljamo "some" in njegove sestavljanke, v nikalnih in vprašalnih pa "any" in njegove sestavljanke:

 • I have some really nice clothes. = Imam nekaj zelo lepih oblačil.
 • I do not have any raincoat. = Nimam nobenega dežnega plašča.
 • I have something for you. = Imam nekaj zate.
 • Do you have anything for me? = Imaš kaj zame?

"Some" uporabljamo v vprašanjih samo kadar kaj ponujamo, oziroma prosimo, da nam nekdo poda nekaj, kar je blizu nas:

 • Would you like some tea? = Bi želeli kaj čaja? (- ponudba)
 • Could I have some water? = Lahko dobim nekaj vode? (- prošnja)

b) EVERY/EACH

Tako "each" kot "every" uporabljamo, ko se nanašamo na osebe ali stvari iz neke množice. Oboje prevajamo z "vsak/-a/-o". Raba v angleščini je pogosto zamenljiva, vendar so določene razlike. "Each" uporabljamo, ko želimo poudariti posamezno osebo ali stvar iz množice. "Every" pa kadar mislimo na vse iz te množice, brez izjeme.

 • Each of them enjoyed the picnic. = Vsak (posamično) je užival na pikniku.
 • Each and every one will have to do his best to achieve our goal. = (V slovenščino je to težje prevesti) Vsak (posamično) in vsak (iz skupine) bo moral dati vse od sebe, da dosežemo svoj cilj.
 • He devotes every spare moment to his hobby. = On posveti vsak prost trenutek svojemu konjičku.

Tudi "every" ima sestavljanke: everything (vse)/everybody (vsak)/everyone (vsak)/everywhere (povsod).

c) ALL/NO

"All" v slovenščino prevajamo z "vsi/-a/-e". Nanaša se tako na množino, kot na ednino:

 • All green plants produce oxygen. = Vse zelene rastline proizvajajo kisik.
 • All the village came to the party. = Vsa vas je prišla na zabavo.

"No" se prevaja z "noben/-a/-o":

 • No trousers fit me. = Nobene hlače mi niso prav.

POŠLJITE MI KNJIGO

d) MUCH/MANY

"Much" se uporablja za neštevne samostalnike in "many" se uporablja za števne samostalnike v množini, oboje se uporablja v nikalnih in v vprašalnih povedih in pomenita "mnogo". "Many" lahko prevajamo tudi z "veliko".

 • I don't know many people from Novo mesto. = Ne poznam veliko ljudi iz Novega mesta.
 • Do you need much money? = Potrebuješ veliko denarja?

Števni samostalniki imajo edninsko in množinsko obliko. V množini pred njih lahko postavimo številko (zato jim rečemo števni samostalniki). Z njimi uporabljamo "many":

 • 100 flowers – many flowers

Neštevni samostalniki imajo samo eno obliko (nimajo nobenih obrazil za množino "-'s"). Ne uporabljajo se s števili. Z njimi uporabljamo "much".

 • 100 money- much money

V trdilnih povedih "much/many" nadomestimo z "a lot of".

 • I know a lot of people from Novo mesto. = Poznam veliko ljudi iz Novega mesta.
 • You need a lot of money. = Potrebuješ veliko denarja.

e) A FEW/A LITTLE, FEW/LITTLE

Brez člena, "few/little" pomeni "malo" (pogosto to izraža neko negativnost govorca), s členom, "a few/a little" pa pomeni "nekaj" (pogosto to izraža večjo pozitivnost govorca). Razlika med rabo enega in drugega je, da "few/a few" uporabljamo s števnimi samostalniki v množini, "little/a little" pa z neštevnimi v ednini.

 • I know few people who are as smart as you are. = Poznam malo ljudi, ki so tako pametni, kot ti.
 • I know a few people from Maribor. = Poznam nekaj ljudi iz Maribora.
 • He had little money. = Imel je malo denarja.
 • He had a little money. = Imel je nekaj denarja.

f) BOTH/EITHER/NEITHER

Te zaimke uporabljamo, ko govorimo o paru (lahko sta to dve osebi, stvari, živali...). Uporabljamo jih samo za števne samostalnike.

Both pomeni "obe/oba":

 • Both houses are nice. = Obe hiši sta lepi.
 • Both children were lively. = Oba otroka sta bila živahna.

"Either" pomeni eden ali drugi od dveh:

 • Take either book. = Vzemi katerokoli knjigo. (- izmed dveh)
 • Either room is fine. = Katerakoli soba je dobra. (- izmed dveh)

"Neither" pa pomeni niti eden niti drugi od dveh:

 • Neither said anything. = Noben (niti en niti drug)ni nič rekel.
 • Neither solution seemed good enough. = Nobena (niti ena niti druga) rešitev se ni zdela dovolj dobra.


4.2.VPRAŠALNI ZAIMKI

Z njimi sprašujemo po osebah in stvareh.

a) WHO

Ta vprašalnica se uporablja za osebe in jo prevajamo s kdo, koga, komu:

 • Who called? = Kdo je klical?
 • Who did you call? = Koga si poklical?
 • Who will you give this? = Komu boš dal to?

Kadar je pred "who" predlog, "who" spremenimo v "whom":

 • For whom is this? = Za koga je to?

Predlog v vsakem primeru lahko damo tudi na konec stavka:

 • Who is this for? = Za koga je to?

b) WHAT/WHICH

To vprašalnico uporabljamo za stvari in jo prevajamo s"kaj/česa/čemu/čem/čim" ali "kakšen/-a/-o":

 • What is this? = Kaj je to?
 • What can I do? = Kaj lahko storim?
 • What don't you know? = Česa ne veš?
 • What a beautiful flower! = Kako lepa roža!
 • What a great idea! = Kako dobra ideja!

"Which" uporabimo, ko izbiramo iz omejene količine oseb/stvari:

 • So here we have blue, brown and red skirts. Which one would you like to try? = Torej tu imamo modra, rjava in rdeča krila? Katero bi želeli poskusiti?

c) WHOSE

Ko nas zanima čigavo je nekaj, uporabimo vprašalnico "whose":

 • Whose shoes are this? = Čigavi čevlji so to?
 • Whose umbrella is this? = Čigav dežnik je to?


4.3.OZIRALNI ZAIMKI

Oziralni zaimki tvorijo oziralne stavke. Poznamo dve vrsti oziralnih stavkov: omejevalne in neomejevalne. Omejevalni oziralni stavki so za pomen celotne povedi nujni. Ne smemo jih izpustiti, ker s tem poved izgubi pomen:

 • The woman who has just arrived is my ex schoolmate. = Ženska, ki je pravkar prišla, je moja bivša sošolka.

Podčrtan del povedi je omejevalni oziralni stavek, ki ga uvaja zaimek "who". Če izpustimo ta del povedi, se izgubi pomen, ker ne vemo, katera ženska je moja bivša sošolka. Omejevalni oziralni stavki od ostalega dela povedi niso ločeni z vejicami.

Neomejevalni oziralni stavki pa le dopolnjujejo poved in niso nujni (povejo nekaj dodatnega, vendar ne ključnega za razumevanje). Zato jih torej lahko izpustimo:

 • Mr Barišić, whose family lives in Croatia, will come to visit us this weekend. = Gospod Barišić, katerega družina živi na Hrvaškem, nas bo obiskal ta vikend.

Podčrtan del povedi je neomejevalni oziralni stavek, ki ga uvaja zaimek "whose". Če izpustimo ta del povedi, pomen še vedno ostane, ker je "Mr Barišić" s svojim priimkom dovolj definiran, da vemo za katero osebo gre. Informacija v neomejevalni oziralni stavek je samo dodaten opis osebe, ki ne daje ključnih informacij za razumevanje povedi. Neomejevalni oziralni stavki so od ostalega dela povedi ločeni z vejicami.

Oziralni zaimki:

-who: ko govorimo o ljudeh (ki/kateri):

 • I am lucky to have a coworker who is very reliable. = Imam srečo, da imam sodelavca, ki je zelo zanesljiv.

-which: ko govorimo o stvareh  (ki/kateri):

 • This surely is an idea which deserves an applause. = To je gotovo ideja, ki si zasluži aplavz.

-whose: ko govorimo o ljudeh (katerega/čigar), nadomeščajo "her/his/their":

 • This is the woman whose husband has founded one of the most successful companies in this area.= To je ženska, katere mož je ustanovil eno izmed najbolj uspešnih podjetij na tem območju.

-whom: se nanaša na osebe (redko v rabi):

 • The man by whom I sat is the CEO of our company. = Moški, pri kateremu sem sedela, je izvršni direktor našega podjetja.

-that: za stvari in osebe; uporablja se samo v omejevalnih oziralnih stavkih, pred tem zaimkom nikoli ni vejice. Namesto "who/which" pogosto uporabljamo tudi "that".

 • The explanation that she gave was not a good one. = Razlaga, ki jo je dala, ni bila dobra.

 

 • Uporaba ustreznega osebnega zaimka, ki je v vlogi osebka (npr.: I, he, they)
 • Izbiranje ustreznega osebnega zaimka, ki je v vlogi osebka (npr.: I, he, they)
 • Izbiranje ustreznega svojilnega zaimka v pridevniški rabi (npr.: my, your, her)
 • Uporaba ustreznega svojilnega zaimka v pridevniški rabi (npr.: my, your, her)
 • Izbiranje ustreznega zaimka, ki je v vlogi predmeta (npr.: me, her, them)
 • Uporaba ustreznega zaimka, ki je v vlogi predmeta (npr.: me, her, them)
 • Izbiranje ustreznega svojilnega zaimka v samostalniški rabi (npr.: mine, yours, hers)
 • Uporaba ustreznega svojilnega zaimka v samostalniški rabi (npr.: mine, yours, hers)
 • Izbiranje ustreznega povratnega zaimka (npr. yourself, yourselves, himself)
 • Uporaba ustreznega povratnega zaimka (npr. yourself, yourselves, himself)
 • Izbiranje ustreznega vprašalnega zaimka (npr.: who, what, which)
 • Izbiranje ustreznega oziralnega zaimka (npr.: who, whose, which)
 • Uporaba ustreznega oziralnega zaimka (npr.: who, whose, which)
 • Izbiranje ustreznih zaimkov (mešano) 1
 • Izbiranje ustreznih zaimkov (mešano) 2
 • Izbiranje ustreznih zaimkov (mešano) 3
Naša ponudba