Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Sestanki = Meetings

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Sestanki = Meetings"

 

Sestanki so temelj usklajenega dela in sodelovanja in predstavljajo osnovo za dobre rezultate podjetja. Uspešno vodeni sestanki omogočajo dober pretok informacij, reševanje problemov, razvijanje poslovnih strategij, planiranje in doseganje odločitev. V tem poglavju vam ponujamo bogato bero besedišča in fraz primernih za poslovne sestanke. Sestanki pogosto privedejo tudi do nestrinjanja in različnih težav, zato vam ponujamo tudi besedišče, ki temelji na frazah, ki bodo preprečile preveč grobo in neprijazno izražanje.

 

1.    DIFFERENT TYPES OF MEETINGS = RAZLIČNE VRSTE SESTANKOV

 • informal meeting/chat = neuradni sestanek/pogovor
 • formal meeting = uradni sestanek
 • staff meeting = sestanek zaposlenih z direktorjem/vodilnim/kolegij (sestanek, na katerem zaposleni poročajo svojemu nadrejenemu)
 • team meeting = sestanek delovne skupine (na katerem se sestane skupina zaposlenih, ki sodelujejo pri določenem projektu)
 • project (group) meeting = sestanek projektne skupine
 • department/departmental meeting = sestanek oddelka
 • brainstorming (colleagues gather to produce as many ideas as possible, often to solve a problem/to work on a project) = navihta možganov (navajanje idej)
 • management meeting = sestanek vodstva
 • board meeting = sestanek uprave (vodilnih/direktorjev določenega podjetja)
 • supervisory board meeting = sestanek nadzornega sveta
 • status meeting = sestanek o napredku projekta/stanju projekta (po navadi ga vodi vodja določenega projekta, sodelujoči na projektu pa poročajo o napredku/stanju določenega projekta)
 • conference = konferenca (večji sestanek z določeno temo, ki pogosto traja več dni in na katerem se sestanejo ljudje, ki opravljajo isto/podobno delo/ljudje s podobnimi interesi)
 • meeting with a customer = sestanek s kupcem
 • meeting with a supplier = sestanek z dobaviteljem
 • annual general meeting (AGM)/annual meeting (American English) = redni letni sestanek/skupščina (sestanek, ki ga po navadi določa zakonodaja in na katerem se sestanejo predstavniki določenega podjetja/organizacije in delničarji - shareholders)
 • extraordinary general meeting (EGM)/special/emergency general meeting = sestanek predstavnikov podjetja/organizacije in delničarjev izven redno določenega datuma zaradi nekega pomembnega razloga, namen sestanka pa mora biti pojasnjen vsem predstavnikom
 • preliminary meeting = posvetovalni sestanek
 • special meeting = izreden sestanek

Želiš vso to vsebino v obliki knjige?

 

2.    USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

2.1.Meeting = Sestanek

 • meeting invitation = vabilo za sestanek
 • to invite to a meeting = povabiti na sestanek
 • meeting venue = kraj sestanka
 • subject/topic/matter of a meeting = zadeva/tema sestanka
 • to plan a meeting = načrtovati sestanek
 • to arrange/set/fix = organizirati sestanek
 • to schedule a meeting = organizirati sestanek na določen datum/termin
 • to hold a meeting/to have a meeting = imeti sestanek/sestankovati
 • to be in a meeting = biti na sestanku
 • to call a meeting = sklicati/razglasiti/zaukazati sestanek
 • to chair a meeting/to run a meeting/to preside over a meeting = voditi sestanek
 • to attend a meeting = udeležiti se sestanka
 • to open/introduce a meeting = pričeti s sestankom
 • to manage a meeting = upravljati sestanek (lahko tudi voditi sestanek)
 • to bring a meeting forward/to bring forward a meeting = pripraviti sestanek prej kot je bilo prvotno dogovorjeno
 • to postpone a meeting/to put off a meeting = preložiti sestanek
 • to cancel a meeting/to call off a meeting = odpovedati sestanek
 • to rearrange/reschedule a meeting = preložiti sestanek/spremeniti čas, datum ali kraj sestanka
 • to miss a meeting = ne udeležiti se sestanka
 • to conclude a meeting = zaključiti sestanek
 • to close a meeting = končati sestanek

 

2.2.Meeting participants = Udeleženci sestanka

 • person running a meeting/a person in charge of a meeting = oseba, ki vodi sestanek

ali:

 • chairman (moški)/ madam chair (ženska)/ chairperson/chair (moški ali ženska)/ meeting facilitator = predsedujoči (na sestanku)
 • co-chair = drugi predsedujoči (ko sestanek vodita dva ali več predsedujočih)
 • delegates (in a conference) = delegati/zastopniki/udeleženci (uradne) conference
 • minute taker/record taker = zapisnikar

 

2.3. At a meeting = Na sestanku

 • informal discussion = neformalni pogovor
 • to discuss = razpravljati
 • latecomer = udeleženec sestanka, ki zamudi
 • agenda = dnevni red
 • to circulate the agenda = poslati dnevni red napovedanega sestanka vsem udeležencem (pred sestankom)
 • to draw up the agenda = določiti dnevni red
 • point/item on the agenda = točka dnevnega reda
 • stick to the agenda/discussion = držati se dnevnega reda/razprave
 • digress/digression from the agenda/discussion = oddaljiti se od dnevnega reda/razprave/odmik od dnevnega reda/razprave
 • to have an opinion/point of view = imeti mnenje
 • to introduce/explain your point of view = predstaviti/razložiti svoje mnenje/pogled
 • to make a point = podati svoje mnenje
 • to explain in more detail = podrobneje razložiti
 • to cover an issue = obdelati določeno temo
 • to resolve an issue = rešiti neko zadevo/temo
 • minutes = zapisnik
 • to minute/to take minutes = pisati zapisnik
 • to allocate time = razporediti čas
 • to be a good timekeeper = dobro upravljati s časom
 • to finish on time = pravočasno končati
 • timetable = urnik/časovni razpored sestanka
 • to be present = biti prisoten
 • to be absent = biti odsoten
 • a motion = premik
 • to propose a motion = predlagati premik
 • speaker = govorec na sestanku
 • presenter = sodelujoči na sestanku, ki predstavi določen projekt/temo
 • to vote = glasovati
 • voting = glasovanje
 • vote (for) = glas (za)
 • abstention (from voting) = vzdržanje (glasovanja)
 • to abstain = vzdržati se
 • (to vote/to be) in favour of = (glasovati/biti) za
 • (to vote/to be) against = (glasovati/biti) proti
 • unanimous decision = soglasno sprejeta odločitev, sklep
 • not unanimous = nesoglasen
 • split decision = neodločeno
 • exploratory discussion = preiskovalna/raziskovalna razprava
 • decision = odločitev
 • decision making = sprejemanje odločitev

 

3.    USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

 

3.1.STARTING A MEETING = ZAČETEK SESTANKA

Usually before starting a meeting participants discuss some themes that are not necessarily connected to the main topic of the meeting as a means of warming up. = Pogosto se udeleženci sestanka pred samim sestankom pogovarjajo o nekaterih drugih (lahkotnejših) temah, ki niso nujno v povezavi z glavno temo sestanka.

3.1.1. Welcoming participants = Pozdravimo udeležence

 • Hello everybody. It is nice to see you all. / It’s great to see everybody. = Lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste se vsi zbrali. / Veseli me, da vas vidim vse zbrane.
 • Hello to everyone. I’m glad you could all make it today. = Lep pozdrav. Veseli me, da ste danes lahko vsi prišli.
 • Good morning, everyone. Thanks for being here today. = Dobro jutro vsem skupaj. Zahvaljujem se vam, da ste prišli.
 • Good afternoon to everyone from me and my colleagues. I suggest we get started, shall we? = Lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev. Predlagam, da kar začnemo, kajne.

Želiš vso to vsebino v obliki knjige?

3.1.2. Introducing yourself = Predstavimo se

 

 • Hello. I’m Peter Jereb and I’m the Sales Manager. = Pozdravljeni. Sem Peter Jereb, vodja prodaje.
 • Hello to everyone. My name is Peter Vesel and I’ve worked at the Frankfurt branch for over twenty years. = Pozdravljeni. Moje ime je Peter Vesel, v frankfurtski podružnici delam že preko dvajset let.
 • Good morning. I’m Barbara Tončič Hribar and I’m the new legal consultant. = Dobro jutro. Sem Barbara Tončič Hribar, nova pravna svetovalka.

3.1.3. Introducing participants = Predstavimo udeležence

 • Perhaps I can first introduce myself and my colleagues/team. I’m Marko Tratnik, AMT Finance Director. This is Jerneja Kovač, Marketing Director, Tim Mlakar, from the finance department, Vesna Likar, from AMT’s legal department, and Jan Nurberg, one of our consultants. Could you please introduce yourself to everyone? = Morda lahko za začetek najprej predstavim sebe in svoje sodelavce. Sem Marko Tratnik, vodja finančnega oddelka pri AMT. To pa so Jerneja Kovač, vodja oddelka za marketing, Tim Mlakar iz finančnega oddelka, Vesna Likar iz pravnega oddelka in Jan Nurberg, svetovalec pri AMT. Sedaj pa vas prosim, da se tudi vi predstavite vsem zbranim.
 • Before we begin, can I first introduce Peter Vesel to you all? Mr Vesel is our new Logistics Manager… = Vam lahko, preden začnemo, predstavim Petra Vesela? Gospod Vesel je naš novi vodja oddelka za logistiko.
 • Before we begin, do you all know Ms Barbara Tončič Hribar? = Preden začnemo, ali vsi poznate gospo Barbaro Tončič Hribar?
 • Before starting with the agenda, please join me in welcoming/it is a pleasure to welcome Sabrina Klaus from our Frankfurt branch. = Preden začnemo naj vsi skupaj pozdravimo/z veseljem pozdravljamo Sabrino Klaus iz naše podružnice v Frankfurtu.

 

 

Želiš vso to vsebino v obliki knjige?

 

 

3.1.4. Saying who couldn’t attend the meeting = Povemo, kdo se ni mogel udeležiti sestanka

 • There are two apologies: one from David Novak who is on a business trip to Frankfurt and the other from Janez Grum who is on sick leave. = Imamo dve opravičili. Opravičila sta se David Novak, ki je na službeni poti v Frankfurt in Janez Grum, ki je na bolniški.
 • Unfortunately, Gregor Skok wasn’t able to make it today. = Na žalost se nam Gregor Skok ni mogel pridružiti.
 • Petra has sent her apologies. She is still in a meeting with the C&S team, but she will try to join us later. = Petra se opravičuje. Še vedno je na sestanku z ekipo C&S, vendar se nam bo poskušala pridružiti kasneje.
 • Mr Mrak is just finishing his project presentation and will join us afterwards. = Gospod Mrak pravkar zaključuje s predstavitvijo projekta in se nam bo kasneje pridružil.
 • Unfortunately, Tine can’t make it either. = Tudi Tine se nam žal ne more pridužiti.

 

3.1.5. Introducing the agenda and the purpose of the meeting = Predstavimo dnevni red in namen sestanka

 • Let us have a look at the agenda. = Poglejmo si dnevni red.
 • Our (main) objective/purpose today is to… = Naš današnji glavni cilj/namen je…
 • We’re meeting today to discuss… = Danes smo se sestali, da spregovorimo o…
 • As you all know, today we are here to talk about… = Kot vsi veste smo danes tukaj zato, da spregovorimo o…
 • You all probably know that Tanja Resnik will present an analysis of… = Kot verjetno že vsi veste, nam bo Tanja Resnik predstavila analizo…
 • Today we’ll be discussing… = Danes bomo govorili o…
 • I’d like to point out that our most important task is to… = Želim poudariti, da je naša najbolj pomembna naloga…

 

3.2. DURING A MEETING = MED SESTANKOM

 

3.2.1. Introducing the first/next item on the agenda = Predstavimo prvo/naslednjo točko na dnevnem redu

 • I suggest that we start with the first point on the agenda. = Predlagam, da začnemo s prvo točko dnevnega reda.
 • Shall we move on to the next item of the agenda? = Predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda.
 • Tanja can I ask you to introduce your analysis, please? = Tanja, vas lahko prosim, da predstavite svojo analizo?
 • Ms Klaus, could you please give us a few details about the newest project? = Gospa Klaus, nam lahko prosim predstavite nekaj podrobnosti o najnovejšem projektu?

 

3.2.2. Dealing with interruptions/problems = Kako se spopadamo s prekinitvami/težavami

 • Can I ask you not to interrupt when someone else is speaking? = Prosim vas, da ne prekinjate, ko kdo drug govori.
 • I’m sorry David. Would you please let Tanja finish her presentation? = David, oprostite. Ampak lahko prosim Tanji pustite dokončati njeno predstavitev.
 • David, hold on, please. = David, počakajte, prosim.
 • Urška, we’ll come back to you in a moment. = Urška, samo trenutek, pa boste imeli besedo.
 • I’d really like everyone to present his point of view, so would you please speak one at a time. = Želim, da vsak predstavi svoje mnenje, zato vas prosim, da ne govorite drug čez drugega.
 • I think we’ve digressed from the main focus. Can we please go back to the main point of our meeting? = Zdi se mi, da smo zašli od glavnega namena/teme. Vas lahko prosim, da se vrnemo k glavni temi sestanka.
 • We’ll discuss this matter later/under point four. = O tem bomo govorili kasneje/pod četrto točko.
 • Can I ask you to be brief, otherwise I’m afraid we’ll run of time. = Prosim vas, da ste kratki in jedrnati, sicer se bojim, da nam bo zmanjkalo časa.

 

3.2.3. Asking for clarification = Prosimo za pojasnilo

 • Sandra, I’m not sure I understand what you are saying. Do you mean that…? = Sandra, nisem prepričan, da razumem, kar govorite. Ali pravite, da…?
 • If I understand you correctly, you’re saying/think that… = Če vas prav razumem pravite, da...
 • Can you please clarify that? = Lahko to razložite?
 • Can you explain what you mean, please? = Lahko prosim razložite, kaj mislite?
 • What makes you feel like this? = Zakaj tako mislite?
 • Perhaps I didn’t understand you correctly? = Morda vas nisem prav razumel?

 

3.2.4. Asking for comments = Vprašamo za mnenje/komentar

 • Tanja, what do you think about that? = Tanja, kaj vi mislite o tem?
 • What do we all feel? = Kaj mislimo/pravimo?
 • Would you like to comment on that? = Bi morda želeli pokomentirati?
 • Does anyone want to say anything on that? = Ali želi glede tega kdo kaj povedati?
 • Ms Klaus, would you like to add something? = Gospa Klaus, bi morda želeli kaj dodati?
 • Ms Klaus I must say I’m interested in your opinion… = Gospa Klaus, moram reči, da me zanima vaše mnenje…
 • Do you agree? = Ali se strinjate?

 

3.2.5. Making a comment/giving opinion = Povemo svoje mnenje

 

Od tega, da smo zelo prepričani, do tega, da nismo najbolj:

 • I’m convinced that… = Prepričan sem, da…
 • I think there’s no doubt that… = Mislim, da ni nobenega dvoma, da…
 • In my opinion, It’s absolutely clear that… = Po mojem mnenju, je popolnoma jasno, da…
 • I think that… = Mislim, da…
 • In my opinion, … = Po mojem mnenju, …
 • It seems to me that… = Zdi se mi, da…
 • Personally, I think… = Moje osebno mnenje je, da…
 • I think we must/should/can/could… = Mislim, da moramo/bi lahko/lahko…
 • It might be the case that… = Morda gre za…

 

3.2.6. Expressing agreement = Izražanje strinjanja

 

Od tega, da se popolnoma strinjamo, do tega, da se ne strinjamo čisto:

 • I absolutely agree with you. = Popolnoma se strinjam z vami-.
 • Absolutely. = Zagotovo.
 • Tanja is completely right. = Tanja ima popolnoma prav.
 • Marko, I think you’re right. = Marko, mislim, da imaš/imate prav.
 • Yes, that’s right. = Da, tako je.
 • I agree with you. = Strinjam se z vami.
 • I partially agree with you. = Deloma se strinjam z vami.
 • Ms Klaus, I agree with you to a certain point. = Gospa Klaus, strinjam se z vami do določene mere.

 

3.2.7. Expressing disagreement = Izražanje nestrinjanja

 • I’m sorry, but I don’t agree with you. = Oprostite, ampak se ne strinjam z vami.
 • Marko, I’m afraid I can’t agree with you. = Marko, oprostite, ampak se ne morem strinjati z vami.
 • I’m sorry, but I think what you’re saying might be wrong. = Oprostite, ampak mislim, da to, kar pravite, morda ni pravilno.
 • Tanja, I wish I could say I agree, but… = Tanja, želim si, da bi se lahko strinjala, ampak…
 • I understand what you mean, but… = Razumem kaj mislite, ampak…
 • I’m sorry but I don’t think this is true. = Oprostite, ampak mislim, da to ni res.
 • I hate to disagree, but my opinion is that… = Nerad nasprotujem, ampak moje mnenje je, da…
 • I think that it would be better to… = Mislim, da bi bilo bolje…
 • Ms Klaus, I don’t think it’s quite like that… = Gospa Klaus, mislim, da ni čisto tako…
 • Marko, I completely disagree with what you’re saying. = Marko, popolnoma se ne strinjam s tem, kar pravite.

 

3.2.8. Interrupting somebody = Nekoga prekinemo

 • I’m sorry to interrupt, but I think… = Oprostite, da prekinjam, ampak mislim…
 • Please, excuse me, but I would like to say/add = Oprostite, ampak rad bi dodal
 • I’m sorry, but could I just say… = Oprostite, ampak bi lahko samo povedal...
 • Excuse me, please, but can I just add something? = Oprostite, ampak ali lahko samo nekaj dodam?
 • I’m sorry, can I come in here? = Oprostite, ali lahko nekaj pripomnim? (Oprostite, se lahko vmešam?)

Želiš vso to vsebino v obliki knjige?

3.2.9. Offers and negotiations = Ponudbe in pogajanja

 • If you give our team more time, we will successfully close the project. = Če boste dali naši ekipi več časa, bomo lahko uspešno zaključili projekt.
 • If your company buys 100,000 products, we will give you a 15% discount. = Če vaše podjetje kupi 100.000 izdelkov, vam bomo dali 15% popust.
 • B&T will sign the contract if you lower the price.. = B&T bo podpisal pogodbo, če znižate ceno.
 • I’d like a couple of days to think this over. = Rad bi nakaj dni za razmislek.
 • We’ll need some time to think about it. = Potrebovali bomo nekaj časa za premislek.
 • Could we get back to you on this? = Se lahko s tem vrnemo k vam?
  • Yes, I think we can accept the offer. = Da, mislim, da lahko sprejememo ponudbo.
  • We’ll go for that. = Sprejeli bomo.
  • Fortunately, this sounds good for us. = Na srečo nam to ustreza.
  • Unfortunately, we can’t go ahead/along with this. = Na žalost tega ne moremo sprejeti.
  • We’re sorry, but we can’t agree. = Žal nam je, ampak s tem se ne moremo strinjati.
  • I don’t see how we can possibly agree with this. = Ne vidim možnosti, da bi se s tem lahko strinjali.

 

3.2.10. Voting = Glasovanje

 

 • Let us put this up to vote. = Glasujmo (o tem).
 • I suggest we have a vote on this. All in favour. All against. = Predlagam, da o tem glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti?

 

3.2.11. Closing a point/item = Zaključimo določeno točko

 • I suggest we conclude with this point. = Predlagam, da zaključimo s to točko.
 • Let’s move to point three, please. = Preidimo k točki tri, prosim.
 • I’ll summarize what we’ve said (so far) before moving to the next point. = Preden nadaljujemo z naslednjo točko, bom povzel, kar smo (do zdaj) povedali.
 • I think we’ve covered/said everything regarding… = Mislim, da smo obdelali/povedali vse o…

 

4.     ENDING A MEETING = ZAKLJUČIMO SESTANEK

 • Can we fix a date for our next meeting, please? = Ali lahko prosim določimo datum za naš naslednji sestanek?
 • Shall we meet again on 10 June? = Ali se lahko ponovno sestanemo 10. junija?
 • That would be all for today. Thank you for your cooperation and see you next time. = To bi bilo za danes vse. Hvala za vaše sodelovanje in nasvidenje do prihodnjič.
 • Well, it seems that we’ve reached a decision. I think we can stop here. Thanks for coming today. = Izgleda, da smo prišli do odločitve. Mislim, da lahko pri tem končamo. Hvala vsem za današnjo udeležbo.
 • It’s very late so let us stop at this point. Thank you for your time and hard work. I’m looking forward to meeting you all again soon. = Zelo je pozno, zato predlagam, da na tej točki končamo. Zahvaljujem se vam za vaš čas in vložen trud, in se veselim, da se kmalu spet srečamo.

Želiš vso to vsebino v obliki knjige?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: healingdream / FreeDigitalPhotos.net


 • Povezovanje ustreznih časov (ura)
 • Izbiranje ustreznega časa (ura)
 • Izbiranje pravilnih odgovorov na vprašanja o tekstu
 • Postavljanje povedi na sestanku v pravilni vrstni red
 • Odgovarjanje na vprašanja o tekstu (prav/narobe)
 • Vrste sestankov
 • Tvorjenje besednih zvez
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najboljšega odgovora
 • Izbiranje najboljšega prevoda
 • Različne vrste sestankov
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja o sestankih (prav/narobe)
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
Naša ponudba