Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Pogajanja = Negotiations

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Pogajanja = Negotiations"

V poslovnem svetu sodelovanje med poslovnimi partnerji občasno privede do težav pri sklepanju dogovorov in takrat nastopi čas za pogajanje. Morda zaključujemo nek posel, ali pa se preprosto ne strinjamo s pogoji našega sogovornika oziroma poslovnega partnerja, s katerim si kljub nasprotovanju želimo dolgoročnega poslovnega sodelovanja. Pogajanja s tujimi poslovnimi partnerji so nekoliko zahtevnejša ne samo zaradi jezika temveč tudi zato, ker se različne culture različno pogajajo. Tako Američani med pogajanjem pogosto delujejo čustveni, medtem ko v ostalih angleško govorečih deželah preveč čustveno izražanje smatrajo kot negativno.

 

1.      TYPES OF NEGOTIATIONS = VRSTE POGAJANJ

 • intense negotiations = intenzivna pogajanja/težavna in naporna pogajanja
 • delicate negotiations = zelo težavna pogajanja, ki lahko hitro propadejo
 • protracted negotiations = dolgotrajna pogajanja
 • last-minute/eleventh-hour negotiations = pogajanja, do katerih pride zadnji možen čas/ možni trenutek

 

2.      LEVELS OF NEGOTIATIONS = STOPNJE POGAJANJ

 • preparation = priprava
 • starting negotiations = začetek pogajanj
 • suggestions, opinions, and solutions = predlogi, mnenja in rešitve
 • making adjustments = usklajevanje
 • summary and agreement = povzetek in dogovor 

3.      USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

 • to prepare = pripraviti se
 • preparation = priprava
  • to decide your priorities = določiti svoje prioritete
  • to prepare a fallback position = pripraviti skupek pogojev, ki jih boste sprejeli, ko prvotni cilji ne bodo izpolnjeni (pripraviti plan b)
 • background = ozadje (pogajanj)
 • to give background = predstavitii ozadje
 • to kick off negotiations = začeti s pogajanji
 • to negotiate = pogajati se
 • to haggle = dolgo se pogajati
 • basis for negotiation = osnova za pogajanje
 • negotiator = pogajalec
 • negotiating team = pogajalska skupina
 • negotiation package = paket pogajanj
 • to bargain = pogajati se/barantati/trgovati
 • bargain = dogovor/kupčija
 • price = cena
  • bargain price = znižana cena (nižja kot običajno)
  • bedrock price = najnižja možna cena
  • wholesale price = nabavna cena
  • retail price = (malo) prodajna cena
  • list price = cena po ceniku
  • unit price = cena za en kos
  • factory price = tovarniška cena
 • to propose/to make a proposal = ponuditi
 • proposal = ponudba
 • counter-proposal/counter-offer = ponudba nasprotne strani
 • to quote = navesti (približno) zahtevano ceno (ponudbo)
 • quotation (informal: quote) = izjava (ponudba), ki vsebuje ceno
 • to tender = dati uradno ponudbo za dobavo dobrin ali za izvedbo nekega dela s ceno
 • tender (bid) = uradna ponudba (za dobavo dobrin ali izvedbo nekega dela) s ceno
 • to supply = dobaviti
 • supply = dobava
 • supplier = dobavitelj
 • know-how = praktično znanje in spretnosti (pri pogajanju)
 • to get down to business = začeti se ukvarjati z zadevo, ki jo je potrebno opraviti
 • goodwill gesture = dobronamerna poteza
 • horse-trading = pogajanje/trgovanje, pri katerem nekdo uporablja zelo spretne/skrivne metode, da izpolne svoj cilj
 • trade-off = izmenjava/izravnava, ki nastane kot kompromis
 • to point out = opozoriti na (npr. opozoriti na pozitivne strani ponudbe)
 • to work out/to figure out = najti rešitev
 • probing = preizkušanje (postavljamo prava vprašanja in pozorno poslušamo)
 • estimate = (približna) ocena (npr. stroškov)
 • costs = stroški
  • overhead(s) = režijski stroški
  • cost overrun = prekoračeni (dodatni) stroški
 • to buy = kupiti
 • to sell = prodati
 • tax = davek
 • VAT (value added tax) = ddv (davek na dodano vrednost)
 • rebate = znižanje ali popust
 • discount = popust
 • discount on (for) quantity = količinski popust
 • percentage = odstotek
 • commission = provizija
 • royalty = licenca (licenčnina)
 • exclusivity = ekskluzivno zastopstvo
 • exclusive distribution rights = izključne pravice za prodajo
 • guarantee = garancija
 • invoice = račun (faktura)
 • pro forma (invoice) = predračun
 • feasible = možen/izvedljiv
 • condition = pogoj
 • to commit = obvezati se
 • commitment = obveza
 • to overrun = prekoračiti
 • turnover = promet
 • counter-offer = ponudba nasprotne strani kot odziv na našo ponudbo
 • counter-productive = imeti nasproten učinek od pričakovanega
 • underestimate = dati prenizko oceno (npr. stroškov, tveganja)
 • quid pro quo (American English “in return”) = povračilo/izravnava
 • delivery = dostava
 • to make a concession = privoliti
 • concession = privolitev/popustitev
 • to compromise on = narediti kompromis o
 • compromise = kompromis
 • disagreement = nestrinjanje
 • agreement/deal = dogovor/sporazum
 • negotiating from weakness = pogajanje, ko ima nekdo slabši položaj/manj moči za pogajanje
 • negotiating from strength = pogajanje, ko ima nekdo boljši položaj/več moči/možnosti za pogajanje
 • to negotiate under duress = pogajati se pod pritiskom/prisilo
 • contract/agreement = pogodba
  • model contract = vzorčna pogodba
  • draft contract = osnutek pogodbe
  • written contract = pisna pogodba
  • sales agreement/purchase contract = (kupo)prodajna pogodba
  • oral/verbal agreement/parol contract = ustna pogodba
  • service contract = individualna pogodba
  • lease agreement = zakupna pogodba
  • loan agreement = posojilna pogodba
  • employment contract/labour/labor = delovna pogodba
  • binding/legal contract = zavezujoča/pravna pogodba
  • commercial contract = pogodba o kupovanju ali prodaji
  • void contract = nična pogodba
  • valid = veljavna
  • contract validity  = veljavnost pogodbe
  • to be liable for = odgovarjati za
  • liability for = odgovornost za
  • limited liability for = omejena odgovornost za
  • subject of a contract = predmet pogodbe
  • contracting parties = pogodbene stranke
  • mediator = mediator/posrednik
  • representative = predstavnik
  • appendix/annex = aneks/dodatek
  • article = člen
  • article stipulates/provides/determines = člen določa
  • contract stipulates/determines/provides that… = pogodba določa
  • contractual provisions/stipulations = pogodbena določila/določbe
  • clause = klavzula
  • competition clause = konkurenčna klavzula
  • paragraph = odstavek
  • subject of a contract = predmet pogodbe
  • to sign = podpisati
  • signatory = podpisnik
  • to witness = overiti
  • to draw up a contract = sestaviti pogodbo
  • to award a contract = dodeliti posel
  • to abide by the contract = držati se pogodbe
  • the contract binds…/binding contract = pogodba zavezuje/zavezujoča pogodba
  • contractually bound = pogodbeno vezan
  • to draft a contract = pripraviti osnutek pogodbe
  • to perform/execute a contract = izvajati pogodbo
  • to violate/breach a contract = kršiti pogodbo
  • to cancel/revoke a contract = preklicati pogodbo
  • to break/rescind a contract = razdreti pogodbo
  • to renew a contract = obnoviti pogodbo
  • to conclude a contract = skleniti pogodbo
  • to finalize a contract = dokončati/zaključiti zadnji del pogodbe
  • the contract enters into force/the contract becomes effective/the contract takes effect = pogoda začne veljati
  • contract expires… = pogodba se izteče…
  • productive negotiations = produktivna pogajanja
  • unproductive negotiations = neproduktivna pogajanja
  • to threat = groziti
  • threat = grožnja
  • to bluff = slepiti
  • to call someone’s bluff = pozvati nekoga, da prizna svoje blefiranje
  • to drive a hard bargain = želeti doseči svoj cilj za vsako ceno
  • to back down/to climb in/to give in = ukloniti se
  • obstacle/sticking point = ovira
  • irreconcilable difference = nepremostljiva razlika
  • deadlock/stalemate = mrtva točka
  • non-negotiable = ne more biti predmet pogajanj
  • to reconsider = ponovno razmisliti
  • final offer = zadnja ponudba
  • ultimatum = ultimat
  • to close/clinch a deal = zaključiti posel
  • to be on your own ground/on home ground = pogajanje na domačih tleh (poslovnih prostorih)
  • to be on their ground = pogajanja v poslovnih prostorih nasprotne strani/partnerja
  • to be on neutral ground = pogajanja na nevtralni lokaciji (npr. v hotelu)

 

4.      USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

4.1.           BEGINNING OF NEGOTIATIONS = ZAČETEK POGAJANJ

Welcoming participants = Pozdravimo goste

 • Hello to everyone. On behalf of ……………. I would like to welcome you to Ljubljana. = Lep pozdrav vsem skupaj. V imenu ……………. vas lepo pozdravljam v Ljubljani.
 • Good morning to everyone from me and my colleagues. = Dobro jutro vsem skupaj v mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev.

(Za več primerov si poglejte poglavje sestanki)

 

4.2. INTRODUCING THE PURPOSE (AGENDA) = PREDSTAVIMO NAMEN (DNEVNI RED)

 • Let’s have a look at the agenda. = Poglejmo si današnji dnevni red.
 • We’re here today to… = Danes smo se zbrali, da…
 • The purpose of the meeting today is to… = Namen današnjega sestanka je…
 • The main objective of our meeting today is to decide about… = Glavni namen današnjega sestanka se je odločiti glede…
 • As you all probably know the main purpose today is to come to an agreement about/to agree about… = Kot verjetno vsi veste, je glavni namen današnjega sestanka dogovoriti se glede…

(Za več primerov si poglejte poglavje sestanki)

 

4.3. SUGGESTIONS, OPINIONS, AND SOLUTIONS = PREDLOGI, MNENJA IN REŠITVE

4.3.1. Introducing suggestions, opinions, solutions = Predstavitev predlogov, mnenj, rešitev

 • According to the purpose of the meeting today, we would like to introduce our view about… = Glede na namen današnjega sestanka želimo predstaviti naš pogled na…
 • Based on the proposals we have received, we believe (that)… = Na osnovi ponudb, ki smo jih prejeli, menimo, da…
 • Following the latest analysis, we are sure that… = Upoštevajoč najnovejšo analizo, smo prepričani, da…
 • Considering the report, we estimate that… = V zvezi s poročilom ocenjujemo, da…
 • Regarding the events during the last month, we would like to explain… = V zvezi z dogodki v preteklem mesecu, bi želeli razložiti…

 

+ We are positive that… = Prepričani smo, da…

+ I have no doubt (whatsoever) that… = Brez dvoma mislim, da…

+ We certainly believe that… = Povsem smo prepričani, da

0 We think that… = Mislimo, da…

0 In my opinion… = Po mojem mnenju…

0 The way I see things… = Kot jaz vidim te zadeve…

- I tend to think that… = Nagibam se k mnenju, da…

- We should think that... = Nagibamo se k mnenju…

- I’m inclined to believe that… = Nagibam se k mnenju…

 

4.3.2. Reaction to the suggestions, opinions, solutions = Odziv na predloge, mnenja, rešitve

PARTIAL AGREEMENT = DELNO STRINJANJE

 • We agree with you up to a point. = Z vami se strinjamo do določene mere.
 • You might be right. = Morda imate prav.
 • I partially agree with you. = Deloma se strinjam z vami.

 

TOTAL AGREEMENT = POPOLNO STRINJANJE

 • We (absolutely) agree with you. = Popolnoma se strinjam z vami.
 • You’re (completely) right. = Popolnoma imate prav.
 • I couldn’t agree with you more. = Ne bi se mogel bolj strinjati z vami.

DISAGREEMENT = NESTRINJANJE

 • I’m afraid I can’t agree with you. = Žal se ne morem strinjati z vami. →
 • I must say I disagree. = Moram priznati, da se ne strinjam. →
 • I can’t agree with you. = Ne morem se strinjati s tabo. →
 • I don’t agree with you. = Ne strinjam se s tabo. →
 • I disagree. = Ne strinjam se. →

 

milejši izrazi: pri pogajanjih je zaželjeno, da za izražanje nestrinjanja uporabljamo milejše izraze in tako preprečimo preveč grobo in nevljudno komunikacijo.

 • I tend to disagree. = Težko se strinjam.
 • I had something else in mind. = V mislih sem imel nekaj drugega.
 • I’m not completely sure. = Nisem popolnoma prepričan.
 • I’m looking for a different approach. = Iskal sem drugačen način.
 • That’s not exactly how I look at it. = To ni ravno tako, kot jaz vidim zadevo.
 • I understand where you’re coming from, however… = Razumem tvoje stališče, vendar pa…
 • I’m prepared to compromise, but… = Pripravljen sem sprejeti kompromis, ampak…
 • Yes, I see. Nonetheless… = Da, razumem. Vseeno pa…
 • Yes, I agree. Still… = Da, stinjam se. Vseeno pa…

 

4.4. ASKING FOR CLARIFICATION (and expressing interest) = PROSIMO ZA RAZJASNITEV (in izrazimo zanimanje)

 • Please, correct me if I’m wrong. You are saying that… = Če vas nisem prav razumel, me prosim popravite. Pravite, da…
 • You said that… Is my understanding correct?  =  Rekli ste, da… Ali sem vas pravilno razumel?
 • I’m sorry, if I understand you correctly, you’re suggesting that… = Oprostite, ampak, če vas prav razumem, predlagate, da…
 • Could you tell us more about…? = Nam bi lahko povedali več o…?
 • Could you please explain your opinion? = Nam lahko prosim razložite svoje mnenje?
 • To understand your view better, we would like to ask you to… = Da bi bolje razumeli vaš pogled, vas prosimo da…

 

4.5. GIVING A SUBSTITUTE SOLUTION = PREDSTAVIMO NADOMESTNO REŠITEV

 • What if we…? = Kaj pa, če bi…?
 • Why don’t we…? = Zakaj ne bi…?
 • I believe we should… = Mislim, da bi morali…
 • I suggest we… = Predlagam, da…
 • We suggest you… = Predlagamo vam, da…
 • I think you could… = Mislim, da bi vi lahko…
 • Why don’t you… = Zakaj ne bi (vi)…

 

5.       MAKING ADJUSTMENTS = USKLAJEVANJE

 

5.1. ASKING QUESTIONS – PROBING = POSTAVLJAMO VPRAŠANJA – PREIZKUŠAMO

USING "WH-QUESTIONS" AND "HOW" = UPORABIMO "WH-VPRAŠANJA" IN "HOW"

 • What kind of specifications do you have in mind? = Kakšne specifikacije imate v mislih?
 • Which are the problems regarding the production at your branch? = Katere težave imate pri proizvodnji v svoji podružnici?
 • How many employees are there at your plant? = Koliko je zaposlenih v vašem obratu?
 • What do you think about our proposal? = Kaj mislite o naši ponudbi?

USING "YES/NO QUESTIONS" = UPORABIMO VPRAŠANJA, NA KATERA SE ODGOVARJA Z DA/NE

 • Do you think we can expect better conditions? = Ali mislite, da lahko pričakujemo boljše pogoje?
 • Should we deal with the production problems right away? = Ali se bi morali takoj spopasti s težavami v proizvodnji?
 • Can you deliver us additional 200 pieces a week? = Ali nam lahko dostavite dodatnih 200 kosov na teden?

USING INDIRECT QUESTIONS = UPORABIMO POSREDNA VPRAŠANJA

 • Can we ask you to tell us how many employees there are at your plant? = Vas lahko prosimo, da nam poveste, koliko je zaposlenih v vašem obratu?
 • I would like to ask you about the problems in the production at your branch? = Zanimajo me problemi v proizvodnji vaše podružnice?
 • We would like to know what kind of specifications you have in mind? = Zanima nas, kakšne specifikacije imate v mislih?

 

6.      COMING CLOSER TO AN AGREEMENT = PRIBLIŽAMO SE DOGOVORU

We use: if, that, providing that, as long as, on condition that, supposing that

 • If you lower the prices, we will sign the contract. = Če boste znižali cene, bomo podpisali pogodbo.
 • We will give you a 20% discount if you buy 30,000 pieces more. = Dali vam bomo 20% popust, če boste kupili 30.000 izdelkov več
 • If you offer better conditions,( then) we will (consider to/be able to) accept your offer. = Če nam boste ponudili boljše pogoje, (potem) bomo (razmislili o sprejetju/lahko) sprejeli vašo ponudbo.
 • Provided that you give us a week to consider the offer, we can order 100,000 products. = Pod pogojem, da nam daste teden dni časa, da razmislemo o ponudbi, bomo lahko naročili 100.000 izdelkov.
 • Providing that you reduce the price by 10%, we might consider your offer. = Pod pogojem, da znižate ceno za 10 %, bi morda lahko razmislili o vaši ponudbi.
 • As long as the product performance improves by 5%, we might consider buying. = Če se lahko učinkovitost izboljša za 5 %, bi morda lahko premislili o nakupu.
 • On condition that your company provides enough material, then we could agree to your proposal. = Pod pogojem, da vaše podjetje priskrbi dovolj materiala, potem bi morda lahko sprejeli vašo ponudbo.
 • Supposing that you deliver 20 machines by the end of this month, we can order 5 more next month. = Ob predpostavki, da lahko dostavite 20 strojev do konca tega meseca, bomo lahko prihodnji mesec naročili pet dodatnih strojev.

 

7.      SUMMARY AND AGREEMENT = POVZETEK IN DOGOVOR

7.1. SUMMARY = POVZETEK

 • Let me just go over the main points. = Naj povzamem glavne točke.
 • To recap/To summarize/to sum up… = Naj povzamem…
 • If I can summarize = Če lahko povzamem…
 • Today we have considered/discussed… = Danes smo obdelali/razpravljali o…

 

7.2. AGREEMENT = DOGOVOR

 • On point/item _________ (1, 2, …) on the agenda we have agreed that/to… = V zvezi z/s _________ (prvo, drugo, …) točko na dnevnem redu, smo se dogovorili/strinjali, da…
 • Regarding/In relation to item 3, we have agreed that/to… = Kar zadeva tretjo točko, smo se dogovorili, da…
 • As far as item 1 is concerned, we have agreed that/to… = Kar zadeva prvo točko, smo se uspeli dogovoriti, da…
 • On 4, we agreed that/to… = O četrti točki smo se strinjali, da…
 • I think that covers everything. = Mislim, da obdelali vse.
 • We still have point 3 to settle. = Ostala nam je še tretja točka.
 • Item 2 remains undecided. = Tretja točka ostaja odprta/nerešena.
 • There is still the outstanding issue of item 3/under item 3. = Tukaj je še odprto vprašanje v zvezi s tretjo točko/pod tretjo točko.

Pogajanja in številne druge poslovne situacije so zajete tudi v knjigi Poslovna angleščina.

ŽELIM SVOJ IZVOD KNJIGE

 

SAMPLE DIALOGS

 

Dialog 1

ANDY: What would it cost us if we wanted to buy this house?

BRET: Let me get my papers and contracts out, and we'll figure that out for you right now. (After a few moments…) I am willing to offer you a great deal on this house. It has a water supply, telephone and electricity wiring, access to the public sewerage system, and it is already tastefully furnished for only €150,000. What do you say?

ANDY: It is a lot considering the fact that it is very remote and even 500 meters away from asphalt.

BRET: Surely we can work something out. What figure would be a good deal for you?

ANDY: Thirteen hundred would sound fair.

BRET: Fourteen hundred for this house is a great price. For that amount I’m practically giving it away.

ANDY: We’ll think about it.

 

Dialog 2

ANDY: Excuse me, what’s the price of this car?

BRET: Yes, this beast is gorgeous, isn't it? Get inside to see the interior.

ANDY: I’d just like to know the price, please.

BRET: Eighteen thousand is a deal! Of course, this covers license, tax, registration, as well as dealer preparation.

ANDY: Thank you. I’d have to sleep it over… it still sound quite a lot.

BRET: Oh, you seem to be a smart man. What figure would seem fair to you?

ANDY: I believe that sixteen thousand would be more than enough for such a car, considering the fact that it has already been in an accident.

BRET: Sixteen thousand nine hundred is the final offer.

ANDY: I accept it.

 

Dialog 3

KELLY:: Excuse me. How much do you want for this picture?

OWNER: Let me think. Hmm... That’s an exceptional piece of Gothic glass ---

in great shape. It’s definitely worth at least 80 bucks.

KELLY:: Eighty dollars? I can’t afford that much. What a pity! I would really like to give it as a gift to my wife for our anniversary.

OWNER: Hold on, sir. I said it was worth 80 bucks, but I’m only asking $60.

KELLY:: Sixty dollars?

OWNER: You see, it’s a true bargain.

KELLY:: Oh I know it is. But I still can’t afford it.

OWNER: Well, I’ll sell it for $50. That’s the lowest I can go.

KELLY:: I’ll give you $45.

OWNER: Forty-five? You’ve got to be kidding. It’s worth so much more.

KELLY:: Well, maybe I could give you $50.

OWNER: Let me just wrap it up for you. There you are, sir, a great bargain.

KELLY:: Thanks a lot.

 

Dialog 4

LUCY: “How much are the peaches?”

Seller: “Two dollars for a kilo.”

LUCY: “Hmmm, they don’t look fresh. That sounds like too much to me!”

Seller: “Come on. They’re great! Here, taste one.”

LUCY: “Wow, that’s not too bad. I’ll give you a dollar fifty for a kilo.”

Seller: “These are good, fresh peaches and I’m offering them to you at a special price of a dollar seventy a kilo.”

LUCY: “All right. Give me three kilos, please.”

 

Dialog 5

Lucy: Does this blouse come in any other color and size?

SHOP ASSISTANT: Yeah, we have this one in pink, green, and violet in all sizes. We also have this other style in white in XL.

Lucy: How much is the white one?

SHOP ASSISTANT: It's $55.

Lucy: $55? What about the green one?

SHOP ASSISTANT: That's $40.

Lucy: That is, I think, a little too much. Can you do any better on the price?

SHOP ASSISTANT: As you can see, this is a designer blouse and it's really of a fine quality - a bargain at such a low price.

Lucy: So this is your lowest price?

SHOP ASSISTANT: That’s right.

Lucy: Oh, I guess I'll just continue shopping around a bit.

SHOP ASSISTANT: All right, how about $38.

Lucy: You've got a deal.

 

Dialog 6

Shop assistant: Good morning, sir, how can I help you?

Customer: This vase is gorgeous. Where was it made?

Shop assistant: Oh, I see you have a fine taste. Yes, it is lovely, isn't it? It's hand made in our country.

Customer: I haven’t seen anything like this anywhere... What’s the price?

Shop assistant: It costs $80.

Customer: $80! I wasn’t intending to spend that much.

Shop assistant: Handmade crafts are never cheap.

Customer: Sure, that’s understandable, but $80 is still too much.

Shop assistant: It’s obvious that you adore that vase. Let's just make it $65. It would be nice if you take it home with you.

Customer: How about $60. I really can't go any higher than that.

Shop assistant: All right. There you are. (hands the vase to the customer)

Customer: Thank you very much.

Shop assistant: Thank you, have a nice day.

 

Image: healingdream / FreeDigitalPhotos.net

 

 

 

 

 

 

 

 • Povezovanje števil z njihovim zapisom
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami Reši
 • Odgovarjanje na vprašanja o tekstu (prav/narobe)
 • Izbiranje najboljšega odgovora
 • Izbiranje najustreznejšega prevoda
 • Izbiranje ustreznih odgovorov na vprašanja o tekstu
 • Odgovarjanje na vprašanja o besedilu (prav/narobe)
 • Povezovanje začetkov povedi z njihovimi konci
 • Postavljanje pogovora v pravilni vrstni red
 • Povezovanje izrazov z njihovo razlago
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
Naša ponudba