Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Spraševanje za mnenje, izražanje mnenja in parafraziranje = Asking for Opinion, Expressing Opinion and Rephrasing

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Spraševanje za mnenje, izražanje mnenja in parafraziranje = Asking for Opinion, Expressing Opinion and Rephrasing"

Brez izražanja mnenj v vsakdanjem življenju in v poslovnem svetu preprosto ne gre. V angleščini obstaja ogromno fraz za ustrezno izražanje mnenja kakor tudi za spraševanje po mnenju. Te je priporočljivo poznati, saj neustrezno podano mnenje ali okorno spraševanje po njem posamezniku vse prej kot koristi.

 

Parafriziranje (= rephrasing) je pomembno in uporabno jezikovno orodje, ki omogoča izražanje  idej na različne načine. V pisnem ali ustnem sporočanju tako lahko s pomočjo parafraziranja, t.j. uporabe drugačnih besed in fraz kot prvotno, razjasnimo in poenostavimo kako misel ali pojem, pa tudi povzamemo besede nekoga drugega.

 

V tem poglavju vam poleg obširno predstavljenih fraz nudimo tudi naloge za vadbo podajanja mnenj in parafriziranja.

 

1. OPINIONS = MNENJA

1.1. ASKING FOR OPINION = VPRAŠAMO ZA MNENJE

 

 • What do you think of/about…? Kaj mislite o…?
 • What is your opinion of…? = Kakšno je vaše mnenje o…?
 • What is your attitude toward…? = Kakšen je vaš odnos do…?
 • What’s your point of view of…(this)?/What’s your view of…? = Kakšen je vaš pogled na …(to)?
 • How do you feel about…? = Kaj menite o…?
 • Could I have your feedback/input? = Lahko slišim vaše (povratno) mnenje?
 • I'd be interested to know your thoughts on/what you think about... = Zanimajo me vaše misli o/zanima me, kaj mislite o...
 • Do you agree that... = Ali se strinjate, da...
 • Are you in favor of = Ali ste za...
 • Do you oppose or favor... = Ali ste za ali proti...

 

1.2. EXPRESSING OPINION = IZRAZIMO MNENJE

 

 • (Personally) I think (that)... = (Osebno) mislim, da...
 • I believe (that)... = Verjamem, da…
 • I feel (that)... = Menim, da...
 • It seems to me that... = Zdi se mi, da...
 • In my opinion,... = Po mojem mnenju...
 • I'm of the opinion that... = Moje mnenje je, da...
 • As far as I’m concerned = Kar zadeva mene...
 • From my point of view = Moj vidik je, ...
 • From my view… = Iz mojega stališča…
 • As I see it.. = Tako kot (to) jaz vidim...
 • If you ask me... = Če vprašate mene...
 • I'd say that... = Rekel bi, da...
 • I'd point out that... = Rad bi poudaril/izpostavil, (da)...
 • I'd suggest that... = Predlagal bi, (da)...
 • To my mind… = Po mojem mnenju…
 • I reckon… = Mislim…
 • I figure that… = Mislim si (da)…
 • What I mean is... = Kar mislim je to, da...
 • To be (quite) honest/(Quite) honestly... = Če sem iskren/Iskreno (gledano)...
 • Speaking for myself... = Kar se mene tiče...

 

1.3. EXPRESSING GENERAL OPINION = IZRAZIMO SPLOŠNO MNENJE

 

 • It is thought that... = Ljudje mislijo, da...
 • Some people say that... = Nekateri ljudje pravijo, da...
 • It is considered... = Šteje se, (da)…
 • It is generally accepted that... = Sprejeto je, da...

 

 

2. AGREEMENT VS. DISAGREEMENT = STRINJANJE IN NESTRINJANJE

 

2.1. EXPRESSING AGREEMENT = IZRAZIMO STRINJANJE

 

 • (Yes), I think so, too. = (Da) tudi jaz mislim tako.
 • I agree. = Strinjam se.
 • You're (absolutely) right. = Imate (popolnoma) prav.
 • Of course. = Seveda.
 • That's a good point. = To je dobro stališče.
 • Exactly. = Točno.
 • (That's)True. = To je res.
 • I'd go along with that. = S tem se strinjam.
 • I agree in a way, but… = Do neke mere se strinjam, ampak…
 • It depends… = Odvisno je…
 • I agree with you completely/entirely. = Popolnoma se strinjam z vami.
 • I couldn't agree more. = Ne bi se mogel bolj strinjati.
 • That's just what I was thinking. = Točno to sem imel v mislih.
 • I’m (definitely) in favor of … = (Vsekakor) sem za...

 

2.2. EXPRESSING DISAGREEMENT = IZRAZIMO NESTRINJANJE

 

 • I can't agree (with you). = Ne morem se strinjati (z vami).
 • I'm sorry to disagree, but... = Oprostite, ker se ne strinjam z vami, ampak...
 • I'm afraid I have to disagree. = Žal se ne morem strinjati.
 • That's not (entirely) true. = To ni (popolnoma) res.
 • That's different. = To je drugače.
 • On the contrary,... = Nasprotno...
 • I'm not sure about that. = O tem nisem prepričan.
 • I’m not sure I can agree with that. = Nisem prepričan, če se s tem lahko strinjam.
 • (Yes), but don't you think... = (Da,) ampak ali ne mislite…
 • I would argue that… = Ne strinjam se, da…/Izpodbijam, da...
 • I don't believe... = Ne verjamem, da...
 • I do not agree that... = Ne strinjam se, da…
 • I am unconvinced that… = Nisem prepričan, da...
 • I disagree... = Ne strinjam se...
 • I can't believe there's any truth in that. = Mislim, da ni v tem nobene resnice.
 • I could not disagree more. = Ne bi mogel bolj nasprotovati.
 • I must take issue with you on that... = Moram se ne strinjati z vami…
 • That can’t be right. = To ne more biti prav.
 • Come on! = Dajte no!
 • Surely not! = To pa že ne.

 

3. CLARIFYING = RAZJASNIMO

 

 • Sorry, could you repeat that? = Oprostite, lahko ponovite prosim?
 • Sorry, I didn’t quite get that. = Oprostite, nisem (prav) razumel tega.
 • What exactly do you mean by… ? = Kaj natančno mislite s…?
 • As you know, we really do need to… = Kot veste, res moramo…
 • I’ll fill you in on … = Naj vas seznanim s…
 • By this I mean (that)… = S tem mislim, (da)…
 • Here I’m referring to… = Tukaj se navezujem na…
 • That is to say… = Se pravi/Torej…
 • To be more precise… = Če sem bolj natančen …

 

4. INTERRUPTING = PREKINEMO

 

 • Could I just say that…? = Lahko samo rečem, da…?
 • I’d like to add a point here. = Tukaj bi rad dodal svoje mnenje/pogled.
 • Excuse me, can I just come in here? = Oprostite, lahko vskočim (tukaj)?
 • Could I say something about that? = Lahko še jaz nekaj dodam o tem?
 • Could you stop there for a moment? = Lahko malo počakate?
 • Before you go on, let me… = Preden nadaljujete, naj…
 • Just a moment! = Samo trenutek!

 

5. REPHRASING  (sometimes also ‘paraphrasing’) = PARAFRAZIRAMO

Some examples of rephrasing expressions used to express something in a different way = Nekaj primerov izrazov za parafriziranje

 

 • What I meant to say was that the market is unlikely to change. = Hotel sem reči, da je malo verjetno, da se trg spremeni.
 • Let me rephrase that… The market is  unlikely to change. = Naj parafriziram... Malo verjetno je, da se bo trg spremenil.
 • Let me put this another way… The market is unlikely to change. = Naj povem drugače... Malo verjetno je, da se bo trg spremenil.
 • Perhaps I'm not making myself clear... We have to invest €30,000 immediately. = Morda nisem bil dovolj jasen... Takoj moramo investirati 30.000€.
 • In other words… We have to invest €30,000 immediately. = Če povem drugače… Takoj moramo investirati 30.000€.
 • So, what you mean is… We have to invest €30,000 immediately. = Torej vi mislite, da moramo  takoj investirati 30.000€.
 • So, what you’re saying is… selling 3,000 products a month is no solution. = Torej pravite, da prodaja 3.000 izdelkov na mesec ni nikakršna rešitev.
 • What I think you’re saying/thinking is… that selling 3,000 products a month is no solution. = Kar mislim, da pravite/mislite je… da prodaja 3.000 izdelkov na mesec ni nikakršna rešitev.
 • Let me see if I understand you correctly… selling 3,000 products a month is no solution. = Da vidim, če vas prav razumem… prodaja 3.000 izdelkov na mesec ni nobena rešitev.
 • If I’m hearing you correctly… we can’t expect a rise. = Ča vas prav razumem… ne moremo pričakovati povišanja.

 

5.1. OTHER EXAMPLES OF REPHRASING = OSTALI PRIMERI PARAFRIZIRANJA

5.1.1. Using reported speech = Z uporabo poročanega govora

 

 • My co-worker asked, “What are you planning”? = Sodelavec je vprašal: “Kaj načrtuješ?” → My co-worker asked me what I was planning. = Sodelavec me je vprašal, kaj načrtujem.

 

5.1.2. Other examples of rephrasing = Ostali primeri parafriziranja

 • There is no obligation for you to buy the products. = Ni obveze, da kupite izdelke.
  → You don’t have to buy the products. = Niste obvezani, da kupite izdelke.
 • Their company is so big you wouldn’t believe your eyes. = Njihovo podjetje je tako veliko, da ne bi verjel svojim očem.

→ They have such a big company, you wouldn’t believe your eyes. = Imajo tako veliko podjetje, da ne bi verjel svojim očem.

 • I have never seen a company that big. = Nikoli še nisem videla tako velikega podjetja.

→ It’s the first time I have seen a company that big. = Prvič vidim tako veliko podjetje.

 

 

Knjiga Poslovna angleščina zajema to poglavja in številna druga.

ŽELIM SI JO PRISKRBETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: Stefano Valle / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi
 • Povezovanje delov povedi
 • Izbiranje ustreznega parafraziranja
 • Izbiranje pravilnih odgovorov na vprašanja o tekstu
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev stavka
 • Izbiranje ustrezno izraženega strinjanje/nestrinjanje z izjavami
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najustreznejšega opisa povedi
Naša ponudba